Từ đó, Tổng Công ty Điện lực TP tiến hành khảo sát, lập phương án đầu tư các trạm điện phục vụ đấu nối cho các dự án cũng như điều chỉnh quy hoạch điện lực tại khu vực.

Sở TN&MT cũng được giao phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các nhà đầu tư thủ tục về giá bán điện, hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia.