Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành các nghị quyết thành lập ba thị xã gồm Đông Hòa (Phú Yên), Hoài Nhơn (Bình Định) và Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Cụ thể, tại Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, Phú Yên, UBTVQH quyết nghị thành lập thị xã Đông Hòa trên cơ sở toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 119.991 người của huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Sau khi thành lập thị xã Đông Hòa và các phường trực thuộc, thị xã Đông Hòa có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm năm phường và năm xã. Theo đó, tỉnh Phú Yên có một thành phố, hai thị xã và sáu huyện, 21 phường, sáu thị trấn và 83 xã.

Còn tại Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, UBTVQH quyết nghị thành lập thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 212.063 người của huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Sau khi thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường trực thuộc, thị xã Hoài Nhơn có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và sáu xã. Như vậy, toàn tỉnh Bình Định có một thành phố, hai thị xã và tám huyện; 32 phường, 10 thị trấn và 117 xã.

Đối với Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, UBTVQH quyết nghị thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ 455,61 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 307.304 người của huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Sau khi thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường trực thuộc, thị xã Nghi Sơn có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường và 15 xã. Như vậy, tỉnh Thanh Hóa có hai thành phố, hai thị xã và 23 huyện; 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã.

Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2020.