Theo đó, Phòng giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không là cơ quan tham mưu giúp giám đốc cảng vụ về giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của cảng vụ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Phòng giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định đối với các hoạt động như cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay; hoạt động đặt chỗ, bán vé và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng đại diện; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không; thực hiện các quy định về giá, phí, lệ phí của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay; việc thực hiện quy trình phục vụ đối với hành khách, hành lý, hàng hóa của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không…

Ngoài ra, Phòng giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không thực hiện giám sát việc tuân thủ chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định. Giám sát các trường hợp chậm chuyến, gián đoạn, hủy chuyến nhằm kịp thời yêu cầu các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan thực hiện nghĩa vụ đối với hành khách theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc triển khai trên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, đem đến sự hài lòng hơn cho hành khách và doanh nghiệp.