Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới GD&ĐT giai đoạn 2016-2021 gồm nhiều thành viên có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực GD&ĐT.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và các cơ sở GD&ĐT để nắm tình hình và tư vấn, kiến nghị với hội đồng, ủy ban các vấn đề đổi mới GD&ĐT; tham gia góp ý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực GD&ĐT.