Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho biết năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh.
TP đang tập trung đẩy mạnh công tác đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử; tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính đang được tiếp tục thực hiện.

Thanh tra công vụ đột xuất chấn chỉnh thái độ cán bộ - ảnh 1
Báo cáo của UBND TP.HCM nhận định công tác CCHC năm 2017 cũng còn nhiều hạn chế. Ảnh: L. THOA

Đặc biệt, công tác thanh tra công vụ được tiến hành thường xuyên và đột xuất bằng nhiều hình thức, đã kịp thời chấn chỉnh thái độ của cán bộ, công chức tiếp dân, khắc phục những quy trình TTHC cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ đồng bộ trên 6 lĩnh vực của công tác CCHC năm 2017.
Tuy nhiên, UBND TP.HCM cũng đánh giá công tác CCHC năm 2017 còn có những mặt hạn chế. Trong đó, người đứng đầu của một vài đơn vị chưa quyết liệt, chậm triển khai công vụ và CCHC; chậm chấn chỉnh tại đơn vị, dẫn đến tình trạng gây phiền hà, chậm trễ. TTHC dù được rà soát, đề nghị đơn giản hóa nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực còn chồng chéo, phức tạp và luôn biến động.
Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được tiến hành thường xuyên và đột xuất. Kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa đạt hiệu quả, hiệu lực.
“Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm khi giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức, còn biểu hiện thái độ phục vụ chưa chuẩn mực” – báo cáo của UBND TP nêu rõ.
Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ sự quan tâm của lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị đến công tác CCHC chưa đúng mức, chưa quyết tâm; nhận thức của một số công chức còn chưa đầy đủ về CCHC. Năng lực trình độ của cán bộ, công chức chưa đồng đều, có nhiều nơi còn hạn chế, nhất là hạn chế về năng lực làm việc trên cơ sở ứng dụng CNTT và năng lực tham mưu, đề xuất các giải pháp về CCHC.