(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý tại hội nghị triển khai công tác thanh kiểm tra trên diện rộng do Bộ TN&MT tổ chức ngày 18-8.

 

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ thanh tra các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, cá nhân liên quan đến việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn các dự án đầu tư từ ngân sách, trái phiếu chính phủ do bộ này trực tiếp quản lý. Việc thanh tra được thực hiện với 15 dự án và phải hoàn thành trước ngày 30-10-2014.

Mục đích thanh tra là để phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ. Cùng với đó, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

HOÀNG VÂN