Cuộc họp đã thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều cho rằng sau 15 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức của hệ thống chính trị, của toàn xã hội về kinh tế tập thể đã có những chuyển biến rõ nét, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao.

Do vậy, các bộ đề nghị cần tổng kết để có chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian tới cho phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu nội dung tổng kết phải bám sát nghị quyết, đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết, đi vào những vấn đề về thể chế, chính sách, nhất là đất đai, tài chính, tín dụng…, phát triển nguồn nhân lực kinh tế tập thể, HTX. Đánh giá thực trạng và vai trò của quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, vai trò của liên minh HTX, đồng thời làm rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới.