Đây là số tiền mà công ty Hiệp Tiến còn nợ cơ quan bảo hiểm xã hội từ tháng 9-2008 đến tháng 9-2009. Hằng tháng, công ty vẫn khấu trừ tiền lương đóng hai loại bảo hiểm trên của công nhân nhưng không nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Tại tòa, đại diện công ty phân bua là do tình hình kinh tế khó khăn nên chưa kịp nộp và xin được trả dần 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, phía cơ quan bảo hiểm không đồng ý, yêu cầu công ty phải trả ngay, trả một lần và được tòa đồng tình.

S.NGUYỄN