Sáng nay (18-1), Đại hội XI cũng sẽ nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện và giải trình những vấn đề mà các đại biểu nêu ra. Các đại biểu sẽ được phát phiếu để biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung văn kiện.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tối 17-1, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận trung ương Nguyễn Viết Thông cho biết: Kết quả tổng hợp từ 1.402 lượt ý kiến phát biểu tại các đoàn và 27 ý kiến tham luận tại hội trường cho thấy vấn đề được nêu nhiều nhất là đặc trưng kinh tế của xã hội XHCN mà Đảng hướng tới, thể hiện trong dự thảo Cương lĩnh 2011.

Cụ thể, về đặc trưng kinh tế, có hai quan điểm: ủng hộ cụm từ “công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”, hoặc phản đối để thay bằng “quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp”. Về tên gọi, có một số kiến nghị bổ sung cụm từ “bảo vệ”, thành “Cương lĩnh về bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH”.

Theo ông Thông, hai vấn đề trên sẽ được Đoàn Chủ tịch trình đại hội biểu quyết.

Ngoài nội dung trên, hai công việc còn lại liên quan đến văn kiện là thông qua toàn văn Điều lệ Đảng (sửa đổi) và Nghị quyết Đại hội XI sẽ được hoàn tất trước khi Tổng Bí thư khóa XI đọc diễn văn bế mạc đại hội, sáng 19-1.