Để thực hiện việc này, Sở GTVT sẽ cùng Sở KH&ĐT xây dựng hệ thống công nghệ chứng thực người tham gia mạng đấu thầu; trực tiếp quản lý việc cấp phát miễn phí thí điểm chứng thư số cho các đối tượng tham gia đấu thầu qua mạng; mở các lớp tập huấn cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát về việc mở tài khoản, dùng chữ ký điện tử… khi tham gia đấu thầu qua mạng. Tiếp theo, Sở GTVT sẽ cho đăng tải thông tin các dự án đấu thầu trên mạng; tổ chức thí điểm đấu thầu một số gói thầu chào hàng cạnh tranh; đấu thầu rộng rãi một số dự án quy mô nhỏ…

L.ĐỨC - H.TUYÊN