Trước đó, Hậu Giang đã thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thanh tra; công tác quản lý thu, chi tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý tài sản tại UBND thị xã Long Mỹ.

Kết quả, Thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác thu, chi tài chính tại các Phòng, ban, trung tâm và xã, phường trực số tiền trên 590 triệu.

Sai phạm công tác thu, chi tài chính tại các Trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: trên 1,9 tỉ đồng; Công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và các đơn vị có thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên 284 triệu. Tổng số tiền sai phạm trên 2,8 tỉ đồng.