(PLO)_Đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 26-5.

Cụ thể, theo Ủy ban về thời hạn kiểm toán, có 3 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị, quy định thời hạn của 1 cuộc kiểm toán không quá 60 ngày, gia hạn không quá 60 ngày.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị, quy định thời hạn tối đa kiểm toán là 30 - 45 ngày làm việc đối với một cuộc và trong trường hợp cần thiết thì Tổng Kiểm toán nhà nước được quyền gia hạn nhưng chỉ được gia hạn 1 lần.

Loại ý kiến thứ ba đề nghị, giao cho Tổng Kiểm toán nhà nước quy định thời hạn kiểm toán cho phù hợp với nội dung từng cuộc kiểm toán cụ thể.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quy định về thời hạn kiểm toán là cần thiết để bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho các đơn vị được kiểm toán.

Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của kiểm toán nhà nước thời gian qua và rút ngắn thời hạn kiểm toán, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý, bổ sung quy định về thời hạn kiểm toán trong dự thảo luật là 60 ngày, trường hợp cần thiết thì cho phép Tổng Kiểm toán nhà nước được quyền gia hạn 1 lần, nhưng không quá 30 ngày. Riêng đối với cuộc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả có quy mô toàn quốc thì giao cho Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định cho phù hợp.

Hoàng Vân