Đảng bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo, Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã bám sát, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt kết quả quan trọng; tham mưu mang tính chiến lược trong toàn lực lượng Đề án kiện toàn UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND; Chỉ thị về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND…

Cùng với đó, Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW chỉ đạo thực hiện, hoàn thành vượt mức 138% chỉ tiêu nhiệm vụ chương trình công tác; riêng năm 2019-2020 đã chủ động, kịp thời đề xuất lập bảy kế hoạch kiểm tra; phát hành cuốn sách chuyên khảo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong CAND…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW nhận thức rõ và chủ động thực hiện tốt bốn vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng lưu ý đối với công tác kiểm tra, giám sát cần hướng vào kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cương lĩnh,điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; kiểm tra giám sát về cán bộ và công tác cán bộ, góp phần giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong CAND tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ.