TTXVN ngày 30-12 cho biết. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thu hồi các quyết định vi phạm, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc ký, ban hành các quyết định trên theo quy định của pháp luật. Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 28-2-2017.