(PL)- Ngày 29-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng (gọi tắt là BQL).

BQL có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh ATTP. Thời gian thực hiện thí điểm thành lập BQL là ba năm kể từ ngày 25-8. Sau thời gian thí điểm, UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về cơ cấu tổ chức, BQL gồm ba phòng chuyên môn, năm đội nghiệp vụ và một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm.

Trước đó, vào tháng 3-2017, UBND TP.HCM cũng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập BQL ATTP TP.HCM. Đây cũng là địa phương đầu tiên của cả nước được triển khai thí điểm mô hình này, thời gian thí điểm cũng trong thời hạn ba năm.


SƠN TRÀ