(PL)- “Tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT;
xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có; điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về TN&MT”. Đó là một trong các nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 24 của Thủ tướng về đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT vừa ban hành.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về TN&MT nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp quy định. TTHC ban hành phải bảo đảm thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về TN&MT, gắn với thực hiện TTHC trong lĩnh vực TN&MT.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tự ý quy định thêm thủ tục, yêu cầu trái quy định pháp luật; tổ chức tiếp nhận, công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện TTHC không đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và khẩn trương thành lập, kiện toàn văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; trong năm 2015, phải hoàn thành việc công bố TTHC về đất đai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về TN&MT; tạo bước chuyển mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết TTHC.

M.LÊ