Cụ thể, các tiêu chí phải phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh TP. Từ đó giúp các em thấm nhuần và tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP.HCM, của Việt Nam và của các địa phương nơi học sinh đang sống.

Việc chọn sách phải chú trọng kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày và môi trường xung quanh học sinh, đồng thời phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước.

UBND TP lưu ý tiêu chuẩn chọn sách phải đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của TP, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế…

Cũng theo UBND TP, sách được chọn phải khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực, chủ động học tập. Từ đó tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.