Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa báo cáo Thủ tướng về cam kết thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), phần vi phạm có liên quan đến công ty TNHH Côn Đảo (huyện Côn Đảo) thuộc tỉnh này.

Theo kết luận hồi tháng 8-2016, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chấp thuận việc thoái vốn nhà nước tại công ty TNHH Côn Đảo nhưng yêu cầu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phải kiểm điểm trách nhiệm về những vi phạm trong quản lý đối với công ty này.

Cụ thể là phải chịu trách nhiệm vì để phần vốn Nhà nước đầu tư vào công ty nhưng do cấp huyện quản lý, lợi nhuận trong thời gian dài không thu nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp thuộc SCIC; chịu trách nhiệm về kết quả thoái vốn; yêu cầu SCIC phối hợp với tỉnh thu hồi số tiền bán vốn và tiền cổ tức cũng như lãi chậm trả tại công ty TNHH Côn Đảo về Quỹ theo đúng quy định.

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tỉnh đã chỉ đạo Ban Đổi mới và phát triển DN xem xét và kiểm điểm trách nhiệm của các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển DN giai đoạn trước đây trong việc quản lý phần vốn Nhà nước đối với công ty TNHH Côn Đảo. Tỉnh cũng chỉ đạo tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với các DN Nhà nước và các DN có vốn Nhà nước trên địa bàn. Tỉnh cũng đã ban hành quy định phân công trách nhiệm, quản lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đại diện phần vốn nhà nước tại các DN.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo cho huyện Côn Đảo phải nộp số tiền hơn 7,1 tỉ đồng về cho SCIC.