Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Tổng Bí thư cho rằng việc chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong việc triển khai các chính sách cải cách kinh tế gần đây là nền tảng quan trọng để hai nước mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác. Tổng Bí thư mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giữa các địa phương nhằm bổ trợ kết nối hai nước cùng phát triển.

Tổng thống Htin Kyaw khẳng định Myanmar sẵn sàng mở rộng quan hệ thương mại-đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi; tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh phát triển, tăng cường giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ trong ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế.