Thông cáo báo chí này cho hay để triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 31-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường đã khẩn trương rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với 758 cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi thống nhất với các bên liên quan, kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở. Điều này theo Tổng cục Môi trường là để bảo đảm kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT.

Về lực lượng thanh tra, Tổng cục Môi trường cho hay đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là ba cục: Cục Kiểm soát hoạt động môi trường, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Cục Môi trường miền Nam; đồng thời có sự tham gia của Cục Kiểm soát ô nhiễm, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường và các sở TN&MT, lực lượng cảnh sát môi trường của các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có cơ sở thuộc đối tượng thanh tra…

Các đoàn thanh tra được chia thành các tổ, tổ chức thanh tra ở các cơ sở dưới sự chỉ đạo của trưởng đoàn thanh tra. Trong từng đoàn thanh tra, các thành viên đều được trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn và trước pháp luật về các nhiệm vụ đã được phân công; chỉ được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước khi đi công tác để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để bảo đảm các nội dung thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Trong thời gian này, đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá về mặt hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực tế; lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; làm việc, trao đổi, nghe cơ sở giải trình theo quy định; trao đổi, thảo luận trong tổ, trong đoàn; chuẩn bị biên bản, dự thảo kết luận,...

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ trưởng Bộ TN&MT, đến nay Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch.

Thông cáo báo chí của Tổng cục Môi trường cũng cho hay riêng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và đoàn thanh tra tại tỉnh Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10-2017. Đầu tháng 11 cuộc thanh tra sẽ kết thúc, trả kết quả và ban hành kết luận theo quy định của Luật Thanh tra.