Trong đó, lĩnh vực giao thông và vệ sinh môi trường chiếm hơn 80%. Chính quyền TP.HCM đã nhận thức rõ những thiếu hụt này và đã đề xuất huy động vốn từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau, chẳng hạn như các chương trình BT/BOT/PPP và cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng”. Tuy nhiên, TP.HCM đang đứng trước thách thức về thiếu hụt nguồn đất “sạch” cũng như nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư.

Nhìn một cách tổng quát, theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, thách thức cơ bản đối với Việt Nam hiện nay là làm sao tăng khả năng cấp vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư CSHT. “Chỉ có cách tiếp cận tổng thể, giải quyết các vấn đề về quản trị điều hành, cấp vốn và thực thi thì mới có thể vượt qua được các thách thức này” - bà Victoria Kwakwa nhận định.

TRÀ PHƯƠNG