(PL)- UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban ngành và UBND quận, huyện đánh giá sự cần thiết thành lập, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành nhằm hạn chế thành lập các tổ chức hoạt động không hiệu quả.

Theo đó, Sở Nội vụ được giao tham mưu chủ tịch UBND TP ban hành quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND TP. Sở cũng sẽ hướng dẫn các sở, ban ngànhUBND quận, huyện thực hiện việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND TP.

 

N.ANH