Một trong những nội dung phối hợp được ký kết là các bên cùng nắm bắt tình hình, phản ánh ý kiến của nhân dân đến các đơn vị liên quan đối với những văn bản quy phạm pháp luật do trung ương ban hành không còn phù hợp với thực tiễn. Đối với các văn bản do cấp TP ban hành không còn phù hợp thì ba thường trực nêu trên cùng trao đổi, đề nghị UBND TP xem xét, giải quyết.