Trung tâm này có nhiệm vụ tập hợp, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm; tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu; ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn để mua tài sản trong danh mục được duyệt.

Trước đó, Sở Tư pháp đã trình UBND TP đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Theo Sở Tư pháp, đây là đơn vị tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Trung tâm này đủ điều kiện để tiếp nhận nhiệm vụ là đơn vị mua sắm tập trung theo quy định.

“Trước đây, các cơ quan nhà nước mua sắm đơn lẻ thì đơn giá cao hơn, nay tập trung về một đầu mối sẽ làm giảm chi phí mua sắm, tiết kiệm được rất nhiều ngân sách mua sắm tài sản công của Nhà nước” - ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, cho biết.