(PL)- UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về tình hình lao động nước ngoài đang làm việc ở TP.
Theo đó, tính đến ngày 15-9, số lao động nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại TP là 20.343 người. Trong đó, nhiều nhất là lao động Nhật Bản với hơn 3.200 người, lao động Hàn Quốc hơn 3.000 người, lao động Trung Quốc hơn 2.000 người, Đài Loan hơn 1.500 người... Chủ yếu lao động nước ngoài làm công việc quản lý (chiếm 54,4%), chuyên gia (chiếm 39,3%).

Trong thời gian tới TP.HCM sẽ tăng cường các giải pháp để quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn TP. Trong đó sẽ chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường thực hiện “Quy chế phối hợp về quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn TP.HCM” để nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài.

TÁ LÂM