Trước đó, cấp ủy các cấp ở TP.HCM đã kiểm tra 915 tổ chức đảng và 756 đảng viên về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ… Các cấp ủy cũng giám sát hơn 530 tổ chức đảng và 573 đảng viên về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Qua kiểm tra, các cấp ủy thấy còn những tồn tại, hạn chế nên đã nhắc nhở, yêu cầu như trên.