(PL)- Để thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thực hiện tiếp công dân định kỳ.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời thường xuyên kiện toàn đội ngũ làm công tác tiếp công dân, quan tâm bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ và tâm huyết làm công tác tiếp công dân.

Các cơ quan cũng cần đánh giá những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để chủ động có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong năm 2020.

Thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các quận, huyện.

THU TRINH