Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị cũng thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương.

Hội nghị đã thống nhất kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có một trong những khuyết điểm, trong đó có bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh...

Cùng với đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.