(PL) - UBND TP.HCM vừa ban hành công văn gửi Cục Thống kê, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận/huyện và các cơ quan báo chí về việc phối hợp tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm ngày 1-4-2014.

Mục đích của cuộc điều tra là để phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2016-2020.

Theo đó, Cục Thống kê có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai cuộc điều tra này. Cục Thống kê được giao phối hợp với Sở Tài chính để đưa ra mức kinh phí hỗ trợ. Công văn cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí tiến hành công tác tuyên truyền để các tổ chức và nhân dân hiểu được tầm quan trọng của cuộc điều tra. Song song với đó, chủ tịch UBND các quận/huyện cũng tích cực hỗ trợ, chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê trên địa bàn; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tiến hành các bước điều tra theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên và giám sát viên hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thu thập thông tin,…

N.ANH