(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành về việc thực hiện hai nghị quyết HĐND TP kỳ họp thứ 20 (tháng 7) vừa qua.

Cụ thể, UBND TP đã có văn bản gửi Sở GTVT, Sở Tài chính, Công an TP về việc triển khai Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô tô trên địa bàn TP và ban hành tỉ lệ để lại phục vụ công tác thu phí.

UBND TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an TP và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND TP triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của nghị quyết trên.

Tương tự, UBND TP cũng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND TP triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của nghị quyết về thực hiện tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.

HUY VŨ