Theo đó, TP giao cục trưởng Cục Hải quan TP đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 và năm năm giai đoạn 2016-2020. Căn cứ kết quả ước tính thu ngân sách nhà nước bảy tháng đầu năm nay để tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2020.

Phân tích cụ thể từng nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách năm 2021. Đồng thời, cục trưởng Cục Hải quan TP lập dự toán năm 2021…

Cục trưởng Cục Thuế TP cũng lập dự toán năm 2021, theo đó dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 phải được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Việc xây dựng dự toán thu năm 2021 phải bám sát dự báo khả năng phục hồi kinh tế và đón các dòng đầu tư mới (trong và ngoài nước), tính toán kỹ các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi cơ chế, chính sách và thay đổi bất thường do tác động của đại dịch COVID-19…