Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định và đúng thẩm quyền. Quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018.

TP đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; các quyết định giải quyết khiếu nại được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành.

Ngoài ra, các sở/ngành, quận/huyện đều nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân. Cụ thể, các cơ quan đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 nhằm kiểm soát hiệu quả tiến trình xử lý vụ việc và đảm bảo đúng thời hạn quy định.