(PL)- UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến thực hiện thí điểm tổ chức lại ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận, huyện thành trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện.

Theo UBND TP, việc tổ chức lại như trên sẽ tạo cơ hội cho các đơn vị mở rộng chức năng, nhiệm vụ; đạt được hiệu quả khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo tiến độ giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc này cũng sẽ tăng cường tính tự chủ của đơn vị; có điều kiện cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức; khẳng định vai trò, vị trí của các đơn vị; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Do đó, UBND TP trình Thủ tướng xem xét, quyết định cho TP được thực hiện thí điểm tổ chức lại ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận, huyện thành trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện.

HUY VŨ