Tuyên giáo 'đi trước mở đường'
(PLO)- Công tác tuyên giáo năm 2019 đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc.

Kết quả ấy góp phần quan trọng tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần. Công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng đã thể hiện rõ phương châm "đi trước mở đường" cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mau chóng đi vào đời sống xã hội…

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội. Nhờ đó môi trường Internet và mạng xã hội đã "sạch" hơn…

Đây là vài nét chính được ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phác họa tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tổ chức ngày 23-12 tại Hà Nội.

Về nhiệm vụ năm 2020, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác của ngành phải góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác ấy cũng phải được triển khai ngay từ đầu năm, nhất là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3-2, với yêu cầu tạo tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước; cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Ngành tuyên giáo cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, không để hình thành các "điểm nóng".

Càng sát Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng chống phá, cả về tư tưởng, cả về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ngành tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu ngành chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch báo chí; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

N. NHÂN (Theo TTXVN)