(PL)-  UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản về tổ chức và quản lý lễ hội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các văn bản này phải được gửi đến tận cơ sở; hướng dẫn về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội; thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống. UBND TP cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích.

UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần giám sát các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép…

HUY VŨ