Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam được ký kết chiều 3-10. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng ký kết.

Ưu tiên giải quyết bức xúc của dân - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký kết Nghị quyết liên tịch chiều 3-10. Ảnh: HOÀNG ANH

Nghị quyết liên tịch nhấn mạnh đến mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương với UB MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội.

Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của nhân dân ở cơ sở, cộng đồng dân cư. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với năm nội dung trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Đặc biệt MTTQ Việt Nam sẽ giám sát việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Chính phủ và UB Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ định kỳ giao ban, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết.