Đoàn do bà Jang Chun Sil, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động TT, Chủ tịch Hội Phụ nữ XHCN TT, dẫn đầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn coi trọng, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước anh em, trong đó có TT.

Ông cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ cũng như sự chủ động, nỗ lực vươn lên của bản thân phụ nữ VN khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Bà Jang Chun Sil khẳng định Hội Phụ nữ XHCN TT sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ VN trong việc triển khai các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai hội nói riêng và quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung.