Cùng đó, làm rõ khối lượng, thành phần các loại hóa chất, thuốc trừ sâu đã chôn lấp, đồng thời yêu cầu công ty này khẩn trương xây dựng các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm. Trước mắt phải khoanh vùng và cô lập các khu vực ô nhiễm” - đó là kiến nghị của Tổng cục Môi trường trong văn bản trình lãnh đạo Bộ TN&MT (để Bộ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa - PV).

Trước đó, ngày 6-9, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã thành lập đoàn kiểm tra tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái. Bước đầu cho thấy trong các năm qua Công ty Thanh Thái đã không thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định... Trong khuôn viên công ty, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số điểm chôn lấp các bao bì, thùng phuy được cho là đựng thuốc trừ sâu, hóa chất quá hạn sử dụng. Tuy nhiên, chưa xác định được cụ thể chủng loại, số lượng cũng như thời gian chôn.

Văn bản của Tổng cục Môi trường cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến sự việc; xác định thiệt hại về kinh tế, môi trường do việc ô nhiễm môi trường gây ra để làm căn cứ bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng.

HOÀNG VÂN