Một số hộ thuộc diện được xét bồi thường nhưng kiên quyết không nhận vì cho rằng chưa thỏa đáng. Còn những hộ nằm ngoài phạm vi được xác định ô nhiễm cho rằng tuy thiệt hại nhiều về cây trồng, vật nuôi từ nước thải của Sonadezi Long Thành nhưng họ lại không được xét bồi thường. Đại diện chính quyền đã tiếp nhận 103 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

DUY ĐÔNG