Dự kiến có khoảng 464-612 điều kiện kinh doanh sẽ bị cắt giảm trong thời gian tới, tương đương với khoảng 38,15%-50,3% tổng các điều kiện kinh doanh.

Tổ công tác của Bộ Công Thương cho biết qua tổng hợp kết quả tự rà soát của các đơn vị, tính đến ngày 12-9 như sau: Tổng số điều kiện kinh doanh trước rà soát là 1.216 trên 27 ngành, nghề chưa tính ngành, nghề sản xuất, nhập khẩu ô tô là ngành nghề thứ 28.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ là công việc trọng tâm đi suốt quá trình cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và vì mục tiêu Chính phủ kiến tạo.