Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 (Tổng Công ty 6) miễn nhiệm chức ủy viên Hội đồng quản trị - giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông 719 đối với ông Huỳnh Hớn Dũng. Bộ cũng yêu cầu Tổng Công ty 6 có văn bản gửi cấp ủy Đảng có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng với ông này. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị quán triệt toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Tổng Công ty 6 nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và của Bộ GTVT, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức và văn hóa nơi làm việc…

THÀNH VĂN