Thông tin đối ngoại cần chính xác, kịp thời

Vì thế các ngành, các cấp… làm công tác thông tin đối ngoại cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo… bảo đảm tính thống nhất và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Ngày 2-8, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (Ban chỉ đạo), phát biểu tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện về công tác thông tin đối ngoại như trên.

Trước đó, Ban chỉ đạo cho biết nhiều chủ trương, chính sách, các sự kiện trọng đại của đất nước; quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế… được cung cấp kịp thời, chủ động... qua đó chủ động ngăn chặn, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình còn chưa kịp thời; chưa tận dụng hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại...

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị cần tăng cường các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài; sử dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là các mạng xã hội, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin…

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.