Thông tin mới về việc bổ sung trợ giá xe buýt TP.HCM

Cụ thể, về bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2020, TP giao Sở GTVT rà soát tình hình thực hiện từ đầu năm, thuyết minh đánh giá đầy đủ, chi tiết các yếu tố tác động đến hoạt động xe buýt TP. Đồng thời, sở cần xác lập dự toán kinh phí đề xuất bổ sung, gửi Sở Tài chính TP thẩm định, trình TP xét duyệt theo quy định.

Sở GTVT được giao nghiên cứu, đề xuất lập các bộ định mức, đơn giá áp dụng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng (như công tác duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, sử dụng nhiên liệu sạch...). Lưu ý, công tác này cần ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép với các nhiệm vụ đang thực hiện.

Trước đó, vào tháng 8, Sở GTVT đã có tờ trình về phê duyệt giá, mức trợ giá đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2020, dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt được Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP phê duyệt là 1.150 tỉ đồng. Tuy nhiên, Sở GTVT tính toán vẫn chưa đủ nên đề xuất TP tăng thêm 128 tỉ đồng, nâng tổng số tiền trợ giá năm 2020 lên 1.278 tỉ đồng.