Thư cảm ơn

Kính gửi: Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28-12-2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khoa học, công khai, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và các kế hoạch lấy ý kiến góp ý, các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt với ý thức trách nhiệm cao, phát huy quyền làm chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cơ bản đồng thuận với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, xác đáng, thể hiện được ý chí, nguyện vọng vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 theo từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, tổ nhân dân đối với việc rất hệ trọng là sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (chia làm 2 đợt, đợt 1 vào ngày 14-3-2013 và đợt 2 vào ngày 31-3-2013) với trên 5 triệu lượt người dân thành phố tham gia nghiên cứu, thảo luận, góp ý và báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng tiến độ.

Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trân trọng cảm ơn và hoan nghênh các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định vào sự thành công của việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và rất mong nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trân trọng cảm ơn.

                            Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến 
                          nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
                 về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992