Thu hồi gần 3.000 ha đất rừng đã giao cho doanh nghiệp

Lý do thu hồi do các dự án doanh nghiệp thực hiện không đúng tiến độ, sang nhượng trái phép, xâm canh lấn chiếm trái phép tại các dự án chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su.

Trong đó, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng có sáu đơn vị bị thu hồi hơn 800 ha; Công ty TNHH Đức Thành được giao hơn 600 ha nay buộc phải trả lại 143 ha; Công ty TNHH Đức Bình xin được hơn 650 ha cũng phải trả lại 33,7 ha; Công ty TNHH Đăng Duy được cấp 286 ha nay buộc phải thu hồi 221 ha; Công ty CP SX-TM-DV-NN Hải Vương được cho thuê 557 ha nay cũng bị thu lại 274,8 ha. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng bị đề nghị thu hồi toàn bộ đất dự án đã được cấp.

N.ĐỨC