Thủ tướng làm trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Trưởng BCĐ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phó trưởng BCĐ gồm các phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh.

BCĐ quốc gia có ba BCĐ liên ngành về chính trị, an ninh, quốc phòng; về kinh tế và về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

AX