Thủ tướng làm việc với TP.HCM về văn kiện Đại hội Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ rất quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước, là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế cả nước. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các địa phương vùng kinh tế Đông Nam bộ cần đánh giá thực trạng kinh tế-xã hội để kiến nghị, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ 5-10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, các địa phương cần làm rõ những nét nổi bật về kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của địa phương trong năm năm qua. Đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới, những thành công, những hiệu quả, những vướng mắc, những nút thắt, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết hiện nay đối với khu vực. Cùng với đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc phát huy vai trò của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó đề cập thực trạng phát triển, quản lý đô thị, liên kết vùng và định hướng giải pháp trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết với những ý kiến của địa phương tại buổi làm việc, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổng hợp, phân tích, đánh giá cùng với tình hình cả nước để xây dựng báo cáo chiến lược kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch kinh tế-xã hội năm năm giai đoạn 2021-2025.

Riêng với TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ việc phát huy vai trò của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó đề cập thực trạng phát triển, quản lý đô thị, liên kết vùng và định hướng giải pháp trong thời gian tới. Bởi liên kết vùng trong không gian phát triển thì vai trò trung tâm, liên kết là rất quan trọng.