Tiền phạt vi phạm giao thông có được nộp nhiều lần?

Theo quy định tại Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người thực hiện vi phạm hành chính chỉ được nộp tiền phạt nhiều lần khi đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

Tiền phạt vi phạm giao thông có được nộp nhiều lần? ảnh 1

Thứ hai, người vi phạm đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

Người vi phạm nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần, trong đó, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt và phải nộp tiền phạt trong vòng 6 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.

Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

PV