Tổng Bí thư thăm gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Cùng ngày, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam”. Các tham luận tại buổi tọa đàm một lần nữa khẳng định công lao, cống hiến của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; đặc biệt những sáng tạo của ông về lý luận và đường lối cách mạng trong đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật cũng phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam”.

AT