TP.HCM: Chỉ đạo hạn chế các tổ liên ngành không hiệu quả

Theo đó, Sở Nội vụ được giao tham mưu chủ tịch UBND TP ban hành quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND TP. Sở cũng sẽ hướng dẫn các sở, ban ngành và UBND quận, huyện thực hiện việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND TP.